Ajánlom ismerősőmnek
Kattintson a könyvre!
A tehetség nem más, mint az újrakezdés bátorsága. Arthur Honegger Főoldal
Viszonteladók
Könyvesboltok
Üzletszabályzat
Termékeink
Szerzők
Keresés  
Bejelentkezés
Üzletszabályzat

Üdvözöljük ügyfeleink között!

DFT-Hungária Zrt.
1052 Budapest Semmelweis utca 25.
06 (1) 266-7601


www.konyvonline.hu címen üzemeltetett internetes áruházában található valamennyi árucikk lehet a szerződés tárgya.

Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

Vételár, fizetési feltételek

A vételár kiegyenlítése, a futárnak, készpénzzel történik. 5000 Ft-os rendelési érték felett szállítási és csomagolási költséget nem számolunk fel. Egyéb esetekben a szállítási és csomgolási költség 1.500 Ft.

Szállítási feltételek, határidők

Futárszolgálat esetében

A Könyvonline visszaigazoló e-mailje után legfeljebb 7 munkanappal kapja kézhez megrendelését.

Személyes átvétel esetében

Amennyiben élni kíván a kiadói kedvezményes könyvvásárlási lehetőséggel, kérjük vásárlás céljából keresse fel irodánkat az alábbi címen hétköznap 9.00-17.00 között. Mindehhez nem szükséges online megrendelés.

Árucikkek

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a DFT-Hungária díjmentesen kicseréli.

Az elállás joga

A megrendelt könyvek, társasjátékok kézhez vételétől számított 3 napon belül vásárlóinknak joguk van elállni vásárlási szándékuktól. Ebben az esetben a DFT-Hungária köteles a könyvért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak legkésőbb az elállást, illetve a könyv visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a könyv visszajuttatásának költségeit is a megrendelő viseli.

Adatvédelmi elvek

FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSEK

személyes adat a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: „látogató”, „ügyfél”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a látogatóval helyreállítható;

különleges adat a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt). Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

adatfeldolgozás az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

adattovábbítás valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;

adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen Nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos – a DFT-Hungária Zrt. által is érvényesített – legfontosabb alapelvek:

▪ Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

▪ Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.

▪ Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

▪ Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

▪ A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.
▪ Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
▪ Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.
▪ Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
▪ Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Amikor látogatóink a DFT-Hungáira oldalain tartózkodnak, megtehetik ezt anélkül, hogy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Regisztráció esetén azonban szükséges megadniuk bizonyos személyes adatokat, mint például nevet, szállítási címet, e-mail címet.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anoním információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel

Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján – biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

A DFT-Hungária Zrt. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jelen Nyilatkozat nem terjed ki azokra az esetekre, amikor valaki önszántából nyilvánosságra hozza személyes adatait, vagy azoknak egy részét.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ezirányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

 A személyes adatok változtatása, törlése

A DFT-Hungária minden körülmények között lehetőséget biztosít partnerei számára, hogy adataikban módosításokat kérjenek, valamint adataik eltávolítását kérjék rendszeréből. Ezt személyesen, telefonon, illetve e-mailben info@konyvonline.hu címen kérheti, amennyiben kapcsolatba lép velünk elérhetőségeinken.

AKCIÓINK
A kétszintű érettségire felkészítő könyvek
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
Érettségi gyűjtemények
Szórakoztató művek
Társasjátékok
Irodalmi művek
Hírlevél feliratkozás